Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl

Sklep internetowy www.akcesedukacja.pl jest prowadzony przez Spółkę:
AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, Regon 301809094
Nasz numer konta: Bank PEKAO S.A. 54 1240 1747 1111 0010 4093 3598

SŁOWNIK:

 • Spółka – spółka jawna AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. mieszcząca się pod adresem: ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, Regon 301809094
 • Sklep Internetowy www.akcesedukacja.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.akcesedukacja.pl.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (zgodnie z treścią art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 • Magazyn – magazyn zlokalizowany w siedzibie Spółki, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, zapewniająca widoczność wybranych przez Klienta produktów do zakupu, dająca możliwość ustalenia i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresów dostawy, danych do faktur, sposobów dostawy, formy płatności.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności: licencje, oprogramowanie oraz materiały edukacyjne.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
   1. Komputer z dostępem do sieci Internet
   2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox w wersji 23 lub nowszej, Opera w wersji 8.1 lub nowszej, Chrome w wersji nie starszej niż z dnia 1.01.2014 r.
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.akcesedukacja.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu 2 regulaminu.
 2. Rejestracja
  1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
  2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, są nieodpłatne.
  3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@www.akcesedukacja.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl
  1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
  2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl tworzony jest profil Klienta. W profilu Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl widoczny jest pseudonim Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że ma wszelkie prawa do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
  3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl oraz komentować zamieszczone w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl informacje.
  4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
  5. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl komentarzy i wpisów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia komentarzy lub wpisów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl.
  6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy www.akcesedukacja.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania jego komentarzy lub wpisów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta komentarze lub wpisy będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
  7. Spółka, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania komentarzy lub wpisów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl. W przypadku gdy którykolwiek z komentarzy lub wpisów zamieszczonych w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem wiadomości pocztowej na adres sklep@www.akcesedukacja.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany wpis lub komentarz w ramach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany wpis lub komentarz naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego komentarza lub wpisu osobom trzecim.
  8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@www.akcesedukacja.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień pkt. 9 regulaminu.
  9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego punktu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 4. Informacje o produktach
  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl:
   1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
   2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i określane są podczas wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed ostatecznym złożeniem zamówienia przez Klienta.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Promocje w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Warunki realizacji zamówień
  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl;
   2. wybrać produkt/produkty będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub jego graficzny odpowiednik);
   3. wybrać rodzaj wysyłki (sposób dostarczenia produktu);
   4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Klient powinien dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu dla dostawcy.
   5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
   6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
  4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
  5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
  6. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klientów, którzy w przeszłości co najmniej dwukrotnie nie odebrali przedmiotu zamówienia przesłanego paczką płatną przy odbiorze.
  7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego punktu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt. 11 regulaminu.
  10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego punktu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
  11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego punktu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt. 12 regulaminu.
  12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Modyfikacje zamówienia
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia można sprawdzić, kontaktując się z obsługą sklepu internetowego drogą mailową: sklep@akcesedukacja.pl lub telefonicznie pod numerem 61 814 20 82). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt. 12 regulaminu.
  2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się drogą mailową lub telefoniczną z obsługą Sklepu.
  3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia lub drogą telefoniczną.
 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
  1. Zapłaty można dokonać:
   1. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym (nr konta: Bank PEKAO S.A. 54 1240 1747 1111 0010 4093 3598)
   2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl;
   3. podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki – gotówką – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl;
 8. Czas realizacji zamówień
  1. Spółka realizuje zamówienia w ciągu 5 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty za towar (w przypadku wybrania formy płatności przelewem) do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
  2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej (czas dostawy to zwykle 2 dni robocze) lub firmy kurierskiej (czas dostawy to zwykle jeden dzień roboczy) pod wskazany przez Klienta adres.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 9. Warunki reklamacji
  1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
  2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie: http://www.akcesedukacja.pl/procedura-reklamacyjna/ ‎).
  4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
  6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 10. Warunki gwarancji
  1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. 9 regulaminu.
 11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
   1. kontaktując się ze Spółką pod numerem telefonu 61 814 20 82
   2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl.
  2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
   1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
   2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie http://www.akcesedukacja.pl/odstapienie-od-umowy/ ‎)
  5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami pkt. 12 regulaminu.
  6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
  7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
   1. w Siedzibie Spółki – podczas odbioru przesyłki;
   2. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Spółki. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Zwrot należności Klientom
  1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
   1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
   3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry;
   4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: – z góry za pomocą przelewu; – przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
  4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 13. Promocje
  1. Na stronach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
   1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
   2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
  3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
  4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
  5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
  6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu lub podczas kontaktu telefonicznego na numer kontaktowy podany w zamówieniu.
  7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w pkt. 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu.
  8. W sytuacji sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym punkcie.
 14. Dane osobowe
  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, Regon 301809094
  3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
  5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl poświęconej polityce prywatności.
 15. Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w ustawieniach Profilu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu.
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w ustawieniach Profilu lub za pośrednictwem biura Spółki.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl.
  2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w pkt. 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 11 regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
  5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
  6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
  7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.akcesedukacja.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności oraz w informacji o plikach  cookie.
  8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
  9. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Kupującym będącym Konsumentem będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
  10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.