Regulamin LEGO® Education Teacher Award

LEGO® EDUCATION TEACHER AWARD 2018
POLSKA EDYCJA

NIE TRZEBA NICZEGO KUPOWAĆ, KAŻDY MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ, WYGRAJĄ NAJLEPSI

Informacje ogólne: nauczyciele szkół podstawowych i średnich mogą wygrać wycieczkę do Stanów Zjednoczonych by wziąć udział w LEGO® Education Symposium 2018, które odbędzie się na uniwersytecie Tufts University niedaleko Bostonu (Massachusetts, USA). Aby wziąć udział w Konkursie, nauczyciele muszą opisać, w jaki sposób używają lub mogliby używać produktów LEGO Education w innowacyjny sposób, aby wspierać naukę uczniów oraz zrozumienie przez nich nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego OFICJALNEGO REGULAMINU.

AKTUALIZACJA 16.04.2018

W związku z przedłużeniem terminu dokonywania zgłoszeń z dniem 16.04.2018 punkty 4, 9, 10 Regulaminu otrzymują nowe brzmienie. Zmiany są zaznaczone na czerwono.

 

1. Niniejszy Konkurs sponsorowany jest przez firmę LEGO System A/S z siedzibą przy ulicy Aastvej 1, 7190 Billund w Danii. Firma LEGO System A/S jest przede wszystkim odpowiedzialna za zarządzanie Konkursem i jego realizację. Dodatkowego wsparcia Konkursu udzieli firma AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j., ul. Wysogotowska 9, Przeźmierowo 62-081, Polska.

2. Kryteria kwalifikacji: Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat w momencie dokonywania Zgłoszenia, pracować jako nauczyciel szkoły podstawowej lub średniej, przesłać ważne Zgłoszenie do Konkursu, a także być mieszkańcem Polski.

3. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która jest pracownikiem, partnerem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika Grupy LEGO bądź jakąkolwiek firmą lub agencją zewnętrzną bezpośrednio powiązaną z utworzeniem niniejszej Promocji lub zarządzaniem nią.

4. Okres dokonywania zgłoszeń: zgłoszenie należy przesłać w czasie trwania Okresu dokonywania zgłoszeń, który rozpoczyna się 22.01.2018 g. 9:00 i kończy 15.04.2018 30.04.2018 godz. 24:00 („Okres dokonywania zgłoszeń”). Wszystkie Zgłoszenia otrzymane po zakończeniu Okresu dokonywania zgłoszeń są nieważne.

5. Jak wziąć udział: proces dokonywania Zgłoszeń do nagrody LEGO Education Teacher Award jest bardzo prosty. Zgłaszający pobiera Formularz Zgłoszeniowy z www.akcesedukacja.pl/teacher-award i wypełnia:

 • abstrakt proponowanej prezentacji na sympozjum;
 • materiały lekcyjne i/lub zasoby edukacyjne, np. przykładowy arkusz pracy lub plan lekcji;
 • dowody realizacji, np. zdjęcie, krótki film (maks. 2 min) lub przykładową pracę ucznia;
 • dowód wkładu na rzecz społeczności nauczycielskiej;
 • krótką samoocenę i/lub refleksję.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać na adres LEGOeducation-Teacher-Award-Poland@LEGO.com. Przesłane materiały nazywane będą w niniejszym dokumencie „Zgłoszeniem”.

6. Ograniczenie dotyczące zgłoszeń: podczas Okresu dokonywania zgłoszeń na jedną osobę przypada jedno Zgłoszenie. Jeżeli podczas Okresu dokonywania zgłoszeń otrzymane zostanie więcej niż jedno Zgłoszenie na Uczestnika, tylko pierwsze Zgłoszenie zostanie uwzględnione, a późniejsze Zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.

Wytyczne:

 • Wszystkie części Zgłoszeń muszą być przekazane w języku angielskim lub polskim.
 • Jeżeli część Zgłoszenia stanowi film, nie może być dłuższy niż 120 sekund — czas ten będzie ściśle przestrzegany.
 • Jeżeli fotografia cyfrowa lub inny obraz stanowi część Zgłoszenia, musi być w formacie .jpeg, .tiff lub .png, a rozmiar nie może być większy niż 25 MB.
 • Zgłoszenie nie może być wcześniej opublikowane ani przesłane do żadnego konkursu.

Ograniczenia dotyczące treści:

 • Zgłoszenie nie może zawierać materiału, który łamie lub narusza prawa innych osób, w tym między innymi prawa do prywatności, wizerunku lub prawa własności intelektualnej.
 • Zgłoszenie nie może przedstawiać w niekorzystnym świetle Sponsora lub którejkolwiek innej osoby lub strony powiązanej z Konkursem.
 • Zgłoszenie musi przedstawiać jedynie dzieło Uczestnika i musi ono reprezentować przedmiot, który można zbudować z klocków LEGO® lub innych elementów LEGO. Tylko oryginalne klocki LEGO i inne zabawkowe elementy do budowania (w tym elementy LEGO DUPLO®, LEGO Technic i LEGO MINDSTORMS®) mogą być używane w dziele Uczestnika. Zgłoszenia nie mogą przedstawiać żadnej możliwej do zidentyfikowania cechy jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek produktu, znaku towarowego bądź własności chronionej prawami autorskimi jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki gospodarczej.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiału, który jest niestosowny, nieprzyzwoity, obsceniczny, nacechowany nienawiścią, niedozwolony, szkalujący, oszczerczy lub zniesławiający.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiału, który promuje bigoterię, rasizm, nienawiść lub szkodę wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby bądź który promuje dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Zgłoszenie nie może zawierać materiału, który jest niezgodny z prawem, narusza przepisy lub regulacje obowiązujące w dowolnym województwie lub regionie, w którym dokonywane jest Zgłoszenie, lub jest z nimi sprzeczny.

7. Własność intelektualna: przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Sponsorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej, wieczystej (lub trwającej przez cały czas obowiązywania praw własności intelektualnej), niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie i udostępnianie takiego Zgłoszenia w całości lub części, na całym świecie, a także na wykorzystanie go w ramach innego dzieła, w dowolnej formie, na nośniku lub w technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości do celów produktów Sponsora związanych z Konkursem lub celów marketingowych. Na żądanie Uczestnik wyraża zgodę na podpisanie wszelkiej dokumentacji, która może być wymagana dla Sponsora lub osób przez niego wyznaczonych do pełnego wykorzystania powyżej określonego udzielenia licencji na Zgłoszenie. Udzielając Sponsorowi takiej licencji, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Zgłoszenie pozostaje nieopublikowane
i w żaden sposób nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

8. Nagroda: jeden zwycięzca otrzyma jedną podróż w obie strony oraz zakwaterowanie dla jednej osoby na 4 (słownie: cztery) noce w hotelu wybranym przez Sponsora w celu wzięcia udziału w sympozjum LEGO Education Symposium 2018, które odbędzie się na uniwersytecie Tufts University w Bostonie w stanie Massachusetts (5–7 czerwca 2018 r.). Posiłki będą stanowić element codziennych czynności, w których Uczestnik będzie brać udział. Uczestnik będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztu wszystkich wydatków, które nie zostały wyraźnie wymienione w tej Części 8. W celu zapewnienia jasności koszt, który nauczyciel zastępujący będzie pokrywał podczas nieobecności Uczestnika, nie zostanie zapewniony przez Sponsora. Nagroda jest niezbywalna i nie jest dostępna żadna alternatywa w formie gotówki. Nagroda jest uzależniona od dostępności, a Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody nagrodą alternatywną o równej lub większej wartości.

9. Wybór potencjalnych zwycięzców i szanse na wygraną:

 • Etap I – wybór finalistów polskiej edycji konkursu Teacher Award przez Panel sędziów na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 18.04.2018 8.05.2018 Finaliści kwalifikują się do Etapu II.
 • Etap II – Panel sędziów wybierze spośród finalistów, którzy przedstawią osobiście pracę, laureata polskiej edycji konkursu Teacher Award. Laureat będzie reprezentował Polskę na LEGO® Education Symposium 2018. Etap II odbędzie się w siedzibie AKCES Edukacja, pod adresem Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo w dniu 23.04.2018 22.05.2018.

Zgłoszenia będą oceniane przez Panel sędziów („Sędziowie”) w składzie wybranym na podstawie wiedzy i doświadczenia związanego z kwestiami odnoszącymi się do edukacji w szkołach podstawowych i średnich. Panel sędziów może obejmować Radę Naukową Fundacji ALE Nauczanie,  Trenerów Akademii LEGO Education, pracowników Działu Marketingu AKCES Edukacja oraz wcześniejszych zwycięzców nagrody LEGO Education Teacher Award. Ocena nastąpi według poniższych kryteriów:

 1. innowacyjna praktyka nauczania;
 2. zobowiązanie do nauczania i zdolność do wniesienia trwałego wkładu do polskiej społeczności nauczycielskiej;
 3. potencjał i jakość proponowanej prezentacji na sympozjum.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, BY NIE WYBRAĆ ŻADNEGO POTENCJALNEGO ZWYCIĘZCY W PRZYPADKU, GDY WEDŁUG WYŁĄCZNEJ OPINII SĘDZIÓW NIE OTRZYMANO ŻADNYCH ODPOWIEDNICH ZGŁOSZEŃ.

O wygranej przesądzą umiejętność i talent Uczestnika, ocenione przez Sędziów, a także liczba otrzymanych ważnych Zgłoszeń.

10. Odbieranie nagrody: Laureat otrzyma wiadomość  o wygranej w dniu zakończenia Etapu II tj. 23.04.2018 22.05.2018 na adres e-mail Uczestnika. Laureat ma 10 (słownie: dziesięć) dni od daty powiadomienia na wypełnienie i zwrot Dokumentów zwycięzcy (zgodnie z informacjami podanymi poniżej). Jeśli nie można skontaktować się z Potencjalnym zwycięzcą, nie odebrał on nagrody w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od powiadomienia, nie wypełnił prawidłowo wymaganych Dokumentów zwycięzcy, nowy Potencjalny zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich pozostałych ważnych Zgłoszeń. Odbędzie się to w Okresie dokonywania zgłoszeń i zgodnie z opisaną powyżej procedurą dotyczącą wyboru Zwycięzcy.

11. Potwierdzenie statusu potencjalnych zwycięzców: Potencjalny zwycięzca będzie musiał uzupełnić i przesłać zestaw Dokumentów zwycięzcy, który składa się z (i) oświadczenia o kwalifikowaniu się do Konkursu, (ii) zwolnienia z odpowiedzialności oraz (iii) zgody na publikację danych (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niedozwolone przez prawo), a także (iv) formularza przyjęcia nagrody. Jeśli Potencjalny zwycięzca w miejscu zamieszkania uznawany jest za nieletniego, jego rodzic lub opiekun prawny również będzie musiał podpisać Dokumenty zwycięzcy.
Po otrzymaniu w pełni podpisanych Dokumentów zwycięzcy i potwierdzenia przez Sędziów, Potencjalny zwycięzca zostanie uznany za zwycięzcę nagrody („Zwycięzca nagrody Teacher Award”).

12. Prywatność danych: Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów opisanych w niniejszym Oficjalnym regulaminie i zgodnie z Polityką prywatności firmy LEGO, którą można znaleźć pod adresem https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full.

Firma odpowiedzialna za posługiwanie się wszystkimi danymi związanymi z prywatnością w imieniu Grupy LEGO jest firma LEGO System A/S z siedzibą przy ul. Aastvej 1, 7190 Billund w Danii.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności Grupy LEGO i zgadza się na zawarte w niej warunki.

Dodatkowo, biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych personalnych następującemu Partnerowi lokalnemu lub następującym Partnerom lokalnym zgodnie z polityką prywatności każdego Partnera lokalnego:

AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j., ul. Wysogotowska 9, Przeźmierowo 62-081, Polska, www.akcesedukacja.pl/shop/regulamin/polityka-prywatnosci

Fundacja ALE Nauczanie, ul. Wysogotowska 9, Przeźmierowo 62-081, Polska
www.alenauczanie.edu.pl

13. Dodatkowe zasady

 • Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. Wszystkie Zgłoszenia, z wyjątkiem obrazów przesłanych w związku z Konkursem, stają się własnością Sponsora i mogą być wykorzystywane do innych czynności marketingowych, w stopniu dozwolonym przez lokalne prawo.
 • Jeżeli Uczestnik jest Zwycięzcą, zgadza się, aby Sponsor mógł używać jego imienia i miasta lub kraju zamieszkania do ogłoszenia Zwycięzcy tego Konkursu.
 • Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za materiały dotyczące Zgłoszenia, które zostały zgubione, wysłane w nieprawidłowe miejsce, zniszczone lub które są niepełne lub nieważne bądź za Zgłoszenia, których nie otrzymano przed zakończeniem terminu dokonywania Zgłoszeń.
 • Sponsor i Partnerzy lokalni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie odpowiadają za żadną szkodę, stratę, obrażenie lub rozczarowanie poniesione przez Uczestnika tego Konkursu w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Nic nie wyłącza odpowiedzialności Sponsora lub Partnerów lokalnych za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikające z ich zaniedbania.
 • Każde Zgłoszenie, które dokonano lub starano się dokonać w sposób, który według uzasadnionej opinii Sponsora jest sprzeczny z duchem niniejszego Oficjalnego regulaminu bądź ze względu na swój charakter jest niesprawiedliwy wobec innych Uczestników, będzie nieważne i może skutkować dyskwalifikacją z Konkursu.
 • Zgłoszenie wygrania nagrody i płatność wszystkich obowiązujących podatków, opłat rządowych i innych wydatków wynikających z wygrania nagrody są wyłączną odpowiedzialnością Zwycięzcy nagrody, chyba że określono inaczej. Zwycięzców zachęca się do sprawdzenia lokalnych konsekwencji podatkowych.
 • Aby zapoznać się z listą Zwycięzców, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (https://wwwsecure.us.lego.com/en-us/service).
 • Niniejszy Oficjalny regulamin podlega prawu Danii i zgodnie z nim jest interpretowany.

LEGO, DUPLO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.